(Pahayag Pastoral)

Hinigugma nga Bungto han Dios,

An aton Iroy nga Singbahan nasamad hin hilarom han mga larulantogi ha Philippine Charity Sweepstakes Office nga ginawas han naglabay nga duha ka semana. May-ada pipira nga mga kaapi han Singbahan nga natuod nga inosente an mga obispo, kundi may-ada liwat liwat diri sugad an ginhuhunahunaan. Waray ruhaduha nga bisan diin ha bug-os nga Singbahan may-ada dako nga kabido. Kami nga iyo mga Magmarangno nakikiusa ha iyo. Sugad hin mga magmarangno hin karnero nga nagtatalinguha paghigugma ha iyo sugad kan Jesus, an Maupay nga Magmarangno, ikinabibido namon ug ipinangangaro hin pasaylo an kasakit ug kabido nga gindara hini nga mga panhitabo ha iyo.

Nasusubo kami kaupay nga damo ha iyo, labi na an mga batan-on, an mga kablas, an aton mga Gudtiay nga Kristohanon nga Katilingban (BECs), an nagupong tungod nga an amon mga binuhatan sinupak han amon mga pagwali.

Dida han amon pagpahayag han amon kabido, nangangaro liwat kami ha iyo nga magin mahinay ha paghukom ug magin mabinut-anon ha pagbiling han bug-os nga kamatuoran ha luyo hini nga ginkakalantugian. Pagbiling kita han kamatuoran nga dayuday napabilin kita ha paghigugma.

Amon ginsisiguro ha iyo nga an mga Obispo nga nadadabihan hini nga hitabo andam pagkarawat han ira katungdanan tungod han ira ginbuhat ug pag-atubang han kaangayan nga patok kon mapapamatud-an man nga ini nasupak han balaod, maupay nga panggawi ug han aton batakan balaud. Amon liwat ginsisiguro ha iyo nga an ira ginbuhat waray tumikang ha maraot nga panuyo. Tikang hin mabinut-anon nga ungara nga makabulig han ira mga tawo, waray hira kumita han mga karat-an nga igbubunga han ira pagkarawat hini nga mga hatag nga salapi. Nagpahayag liwat hira han ira ka-andam pagbuhat han ngatanan nga kinahanglan ug kaangayan ha pagtambal hini nga kasamdan basi makagpadayon an ngatanan ha paglakat dida han dalan han paglaom.

Amon gihapon ginsisiguro ha iyo, hinigugma namon nga Bungto sa Dios, nga amon panginginanoon hin maupay an paagi han amon pakigbuligay han mga ahensya han gobyerno nga may panuyo hin pagtabang han mga kablas, nga amon gintatahod an magigin mga balatian han amon ginsisirbihan ug amon gintutuman an gihahataasi nga mga lagda han maupay nga panggawi. Amon sususi-on hin maupay an amon nga panmurubuot ug buhat sumala han lamrag han pagtawag sa Dios ha aton hin pagkatinun-an ni Jesukristo. Amon ginbubutok an amon kalugaringon ngadto han paglakaton nga maiha tipakadto ha pagbag-o nga tinag-usa ug urusa nga ginkikinahanglan han ngatanan nga mga tinun-an han Ginoo. Nanginginyupo kami ha iyo nga maglakat liwat upod ha amon dida hini nga dalan han padayon nga pagbag-o.

Amon ngahaw iginpapahayag an amon dako nga kabido tungod han kasakit nga gindara hini nga diri pala maiha nga mga panhitabo ngada ha iyo, amon hinigugma nga Bungto han Ginoo. An Ginoo nga puno hin kamaupay sayod han amon paghigugma ha iyo. An mga pulong han tagsurat han salmo amon gindudumdum nga nasiring: “An akon halad, usa nga nagbabasul nga espiritu…An usa nga nagpapaubos ug nagbabasul nga kasingkasing diri nimo igsasalikway” (Ps.51). Sugad nga ini nga tagsurat han salmo nagyayakan ngadto han Ginoo, amon gin-aako ini nga iya mga pulong nga amon ha pag-aghat ug pagtugway ha amon ngahaw: “Ha pagkatinuod, imo ginhihigugma an kamatuoran ha kasingkasing; sanglit, dida han hilom nga sakob han akon kasingkasing tutdoi ako han kinaadman.”

Para han Catholic Bishops’ Conference of the Philippines,

+NEREO P. ODCHIMAR, D.D.
Bishop of Tandag
President, Catholic Bishops’ Conference of the Philippines
July 11, 2011

Back to: CBCP Documents

Advertisements